Avís legal

Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta és la política de protecció de dades d’Acció Cultural del País Valencià. Fa referència a les dades de persones físiques amb les que es relaciona en l’exercici de les seves competències i funcions.. El tractament s’efectua complint el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, Llei Orgànica de Protecció de dades Personals dels Drets Digitals, 3/2018, de 5 de desembre de 2018 i la normativa estatal sobre aquesta matèria.

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), els diferents elements que integren el web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, etc.) [els “Continguts“], així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat d’Acció Cultural del País Valencià. Els signes distintius inclosos al web (marques i noms comercials) són titularitat d’ACPV.

L’ús del web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el web i els continguts.

En aquest sentit, queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del web, els seus continguts o els signes distintius d’ACPV.

La utilització no autoritzada dels continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial d’ACPV, podran donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguen, i a les responsabilitats que, en el seu cas, se’n derivin.